RH Vedtægter

Rødovre Holdboldklubs vedtægter:

RH's Vedtægter (Senest revideret og godkendt 19. juni 2018):

Du kan downloade vores vedtægter som dokument HER eller læse dem i fuld form nedenfor:


VEDTÆGTER FOR RØDOVRE HÅNDBOLDKLUB

Revideret og godkendt på ordinær generalforsamling d. 19. juni 2018

§1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Rødovre Håndboldklub. Dens hjemsted er Rødovre kommune.

 §2. Foreningens formål

Rødovre Håndboldklub skal virke til gavn for håndboldspillet i Rødovre kommune samt udvikle og styrke sammenhold og kammeratskab mellem medlemmerne.

 §3. Medlemskab af organisationer

Rødovre Håndboldklub skal være tilsluttet HRØ (Håndboldregion Øst) under DHF (Dansk Håndbold Forbund) samt være medlem af FIR (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre) og er underkastet disses love og bestemmelser.

 §4. Indmeldelse.

Bestyrelsen afgør, hvordan indmeldelse, der er bindende i 3 måneder, skal ske. For personer under 18 år skal den foretages af en af forældrene. Ved indmeldelsen skal det oplyses, hvis den pågældende har spillet for en anden klub inden for de seneste 24 måneder.

Det er trænerens eller holdlederens opgave at sørge for, at indmeldelse sker efter en passende prøvetid på indtil en måned fra første træning. Indmeldelse skal dog være foretaget, inden den pågældende spiller turneringskampe.

Trænere optages som medlemmer af klubben, når de tiltræder deres engagement.

 §5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt per e-mail eller brev til kartoteksføren

 §6. Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Betalingen sker i et antal rater og opkrævningen finder normalt sted ved benyttelse af klubbens system for medlemsregistrering. Såfremt et medlem ikke ønsker at betale på den normale måde, kan der pålægges et ekstra gebyr.

Bestyrelsen afgør, i hvilket omfang der kan meddeles kontingentnedsættelse, udsættelse af betaling eller eventuelt hel fritagelse for betaling ved sygdom, skade eller anden godkendt årsag.

Hvis kontingentet ikke er betalt inden den fastsatte frist, fremsendes en rykker, og hvis betaling ikke har fundet sted inden den nye frist, kan medlemmet idømmes karantæne og/eller udelukkes fra alle aktiviteter, indtil betaling har fundet sted. Sker dette ikke, kan den pågældende slettes som medlem.

Genoptagelse af medlemskabet vil kun kunne ske mod betaling af det skyldige beløb samt eventuel anden gæld til klubben

 §7. Generalforsamling og dens beslutningsdygtighed

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af juni måned og skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske på hjemmesiden og ved opslag i Rødovre Stadionhal.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden, 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 40 stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Krav om indkaldelse skal sammen med den ønskede dagsorden tilstilles formanden med underskrift af de 4 bestyrelsesmedlemmer henholdsvis de 40 stemmeberettigede medlemmer. Det påhviler da forretningsudvalget at lade ekstraordinær generalforsamling afholde inden en måned. Indkaldelsen skal ske som for en ordinær generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter dagsordenen på grundlag af ønskerne.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal uanset deltagernes antal. Dog kræves til ændring af klublovene samt til eksklusion af et medlem mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. En ekstraordinær generalforsamling er dog kun beslutningsdygtig, når mindst 75 % af de medlemmer, som har begæret den afholdt, er til stede.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før afholdelsen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har ethvert aktivt som passivt medlem, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Valgbar er ethvert medlem, som er stemmeberettiget.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Regnskab.

a. Den økonomiansvarlige forelægger revideret regnskab til godkendelse.

b. Den økonomiansvarlige forelægger budget for regnskabsåret til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

Til bestyrelsen vælges i ulige år:

a) Formand

b) Sekretær

c) Et menigt bestyrelsesmedlem

i lige år:

d) Næstformand

e) En økonomiansvarlig

f) Formand for PR-sponsorudvalget

g) Formand for eliteudvalget

h) Et menigt bestyrelsesmedlem

6. Uden for bestyrelsen vælges hvert år:

a) To revisorer

b) En revisorsuppleant

7. Eventuelt.

 §8. Regnskabsår

Regnskabsåret er fra den 1. maj til den 30. april.

 §9. Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som udgøres af formand, næstformand, en økonomiansvarlig og sekretær samt formændene for

eliteudvalget

ungdomsudvalget

PR- sponsorudvalget

to menige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen kan i forbindelse med gennemførelse af nye projekter eller til specielle formål nedsætte særlige udvalg. Et sådant udvalg kan tildeles beføjelser inden for et nærmere defineret område. Bestyrelsen kan ligeledes udpege medlemmer (herunder menige bestyrelsesmedlemmer) til varetagelse af nærmere definerede ansvarsområder og kan forsynes disse med de nødvendige beføjelser.

Såfremt et medlem af forretningsudvalget tillige vælges til formand for et af de stående udvalg, eller hvis forretningsudvalget supplerer sig med formanden for et af de stående udvalg i tilfælde af, at et

medlem udtræder af forretningsudvalget, udpeger det stående udvalgs medlemmer en anden fra udvalget til bestyrelsen.

Der afholdes bestyrelsesmøde med regelmæssige mellemrum, eller når principielle sager skal behandles. Indkaldelse med dagsorden udsendes til bestyrelsesmedlemmerne med mindst 3 dages varsel. Bestyrelsesmøde skal også indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der udfærdiges referat af mødets indhold, som tilsendes bestyrelsesmedlemmerne.

 §10. Forretningsudvalget

Såfremt et medlem udtræder af udvalget, supplerer dette sig med et medlem af bestyrelsen.

Forretningsudvalget udgøres af formand, næstformand, kasserer og sekretær og har den daglige ledelse af klubben. Der holdes som regel møde en gang om ugen i sæsonen. Udvalget er berettiget til at handle på klubbens vegne i væsentlige sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald forelægge sagen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 §11. Sanktioner over for medlemmer

Bestyrelsen kan udelukke spillere, ledere og trænere i en periode ved overtrædelse af klubbens love, bestyrelsens beslutninger eller regler opstillet af udvalgene samt ved udvisning af illoyalitet af grovere karakter. Ungdomsudvalget kan idømme spillere i ungdomsafdelingen halledelse eller karantæne, hvis de i klubbens regi - fx under kampe, træningsture eller ved sammenkomster - udviser dårlig opførsel. I gentagelsestilfælde kan ungdomsudvalget indstille til bestyrelsen, at den pågældende ekskluderes.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved grove eller gentagne overtrædelser/forhold som nævnt ovenfor. En sådan beslutning kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Anvendelse af doping eller indtagelse af euforiserende stoffer i klubbens regi vil altid medføre eksklusion. En sådan kan uden opsættende virkning indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har møde- og taleret ved behandlingen af eksklusionen.

 §12. Klubbens tegning

Formanden eller næstformanden repræsenterer klubben udadtil. De er hver for sig bemyndiget til ved deres underskrift i forening med mindst to andre bestyrelsesmedlemmer at forpligte klubben i alle kontrakt- og gælds- og/eller retsforhold.

Formanden for PR-Sponsorudvalget kan dog alene forhandle og underskrive sponsoraftaler for klubben.

 §13. Klubbens hæftelse

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§14. Udvalgene

Forretningsudvalgsmedlemmernes og udvalgenes ansvarsområde er indeholdt i arbejdsbeskrivelser, som udarbejdes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan bemyndige udvalgene til at opstille permanente eller midlertidige regler for medlemmernes opførsel, indtagelse af alkohol og andre forhold, hvor det skønnes rimeligt for opretholdelsen af den nødvendige orden og klubbens omdømme.

Klubbens eliteafdeling udgøres af de to højst rangerende damesenior- henholdsvis herre-seniorhold, som ledes af en formand, der vælges på generalforsamlingen og har sæde i bestyrelsen. Til breddeafdelingen henregnes øvrige seniorhold.

Trænere og ledere i ungdomsafdelingen vælger hvert år senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling et ungdomsudvalg til varetagelse af ungdomsafdelingens interesser. Til udvalget kan vælges trænere, holdledere, forældre eller andre interesserede. Udvalget konstituerer sig med en formand, som har sæde i bestyrelsen.

Det er en forudsætning, at kandidater til udvalg eller andre tillidsposter er medlemmer af klubben.

Formændene for de øvrige udvalg supplerer selv disse med yderligere medlemmer.

 §15. Medlemmernes forpligtelser

Trænere og/eller holdledere er ansvarlige for at skaffe tidtagere til de kampe, hvori klubben er forpligtet til at varetage tidtagning. Medlemmerne må være indstillet på lejlighedsvis at imødekomme anmodning herom. I kampe i Danmarksturneringen – undtagen ungdomskampe – er eliteudvalget dog ansvarlig for tidtagningen.

Medlemmerne – for ungdomsmedlemmernes vedkommende deres forældre – skal lejlighedsvis stille sig til rådighed med hjælp, når de anmodes om det.

 §16. Klubdragt

Som klubdragt anvendes hvid trøje og røde benklæder, der skal benyttes i alle turneringskampe, hvor der ikke skal skiftes trøjer i henhold til turneringsreglementet.

Spilledragten kan bære reklamer, hvis der er indgået sponsoraftale herom. Dette gælder også, selvom den pågældende spilledragt er betalt af medlemmet selv. I sådanne tilfælde vil en del af indtægten fra en aftale i henhold til bestyrelsens beslutning kunne disponeres af det pågældende hold til dets aktiviteter.

Spilletøj m.v., som er anskaffet af klubben og stilles til rådighed for medlemmerne, forbliver klubbens ejendom, hvad enten det er baseret på en sponsorkontrakt eller ikke.

 §17. Opløsning

Foreningen kan ikke opløses, hvis mindst 15 medlemmer på generalforsamlingen stemmer for dens beståen efter derom fremsat forslag.

Klubbens midler indsættes på en spærret konto under mærke “Håndboldklub” til højeste indlånsrente i FIR’s navn.

Midlerne kan kun overdrages til en ny håndboldklub i Rødovre kommune, der samtidig er optaget som medlem af FIR og er tilsluttet en organisation under DHF.

 Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 19. juni 2018.